Hero Image
ODGOVORNOST

Izveštavanje po kodeksu transparentnosti

U kompaniji MSD, smatramo da saradnja farmaceutskih kompanija i zdravstvenih profesionalaca ima značajan i pozitivan uticaj na kvalitet lečenja i ishod kliničkih istraživanja.

Sve je naglašenije da takva saradnja mora da bude transparentna. Zbog toga je evropska federacija inovativnih farmaceutskih kompanija i udruženja (EFPIA) 2014. godine usvojila zakon o javnim publikacijama transfera vrednosti zdravstvenim profesionalcima i zdravstvenim organizacijama od strane farmaceutskih kompanija (kodeks transparentnosti), kojim od svojih članova, među kojima je i MSD, zahteva da na godišnjoj osnovi objave unapred definisane vrste transfera vrednosti zdravstvenim radnicima i organizacijama. Objašnjenja metodologije uključuju vrste prenosa vrednosti koje objavljujemo i druge važne informacije kako bismo pomogli čitaocu da razume kako prikupljamo, obrađujemo i izveštavamo o objavljivanju podataka u kompaniji MSD.

Zakonski propisi koji regulišu zaštitu ličnih podataka u Srbiji zahtevaju da MSD dobije saglasnost svakog zdravstvenog radnika za objavljivanje njegovih ličnih podataka. MSD je prema svojim mogućnostima uradio sve da dobije takve saglasnosti, da bi priroda i opseg naše saradnje sa zdravstvenim radnicima bila što transparentnija. Saglasnost zdravstvenog radnika je osnov za objavljivanje svih prenosa sredstava u vezi sa imenom i prezimenom određenog zdravstvenog radnika. Ako zdravstveni radnik ne dostavi saglasnost, predmetni prenosi će biti objavljeni bez imena i prezimena u zajedničkom delu izvestaja o prenosu vrednosti.